W ramach inwestycji „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” do dnia 30 czerwca 2016 r. istnieje możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego na preferencyjnych warunkach. MWiK do tego okresu deklaruje pokrycie kosztów w zakresie wykonania dokumentacji powykonawczej, tj.:
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza;
– zwolnienia z opłaty za odbiór techniczny.

Po stronie Odbiorcy pozostają więc opłaty związane z robotami ziemnymi oraz zakupienie materiałów.

W celu rozpoczęcia procedury przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w zakładce „Jak się podłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnej”.

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza MWiK przedstawia Odbiorcy kosztorys do zaakceptowania a następnie zawiera umowę o wykonanie przyłącza do czynnej sieci kanalizacyjnej.