fe
pl
mwik
ue

 

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu,
w związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o odmowie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków informuje Odbiorców, iż w mocy pozostają dotychczasowe taryfy.