KROK 1KROK 2Procesy

Pozyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza.

Pozyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej stanowi podstawę do wykonania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego. O wydanie warunków może wystąpić jedynie osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Określenie warunków technicznych konieczne jest w przypadku:
– budowy nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do istniejącego lub projektowanego obiektu;
– rozbudowy istniejącego obiektu;
– uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu.

Sposób postępowania:
– złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków lub za pomocą formularza F-65 „Wniosek o wydanie warunków technicznych” wraz z załącznikami. W obliczeniu zapotrzebowania na wodę dla domu jednorodzinnego pomoże formularz.

Warunki techniczne zostaną opracowane w terminie do:

– 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

– 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Za opracowanie warunków technicznych nie jest pobierana opłata.

Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie należy wykonać i złożyć do MWiK projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego w celu jego uzgodnienia. Po upływie tego terminu należy zwrócić się do MWiK z wnioskiem o aktualizację wydanych warunków technicznych. Sposób postępowania podano niżej.

Szczegółowy opis postępowania wraz z danymi technicznymi zawarto w dokumencie „Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu”.

Włączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej

Wykonanie budowy przyłącza leży w gestii Inwestora, który może to zlecić Wykonawcy. Włączenia do sieci wodociągowej dokonuje wyłącznie MWiK na pisemne zlecenie Inwestora.

Sposób postępowania w przypadku budowy przyłącza wodociągowego:
– przystąpienie do budowy przyłącza;
– złożenie zlecenia wykonania włączenia wraz z uzgodnionym projektem wykonawczym na druku F-92 „Zlecenie odpłatnej/ nieodpłatnej usługi” co najmniej:
– na 1 dzień przed włączeniem na opaskę;
– na 3 dni przed włączeniem na trójnik;
– na 7 dni przed włączeniem na trójnik mogący spowodować przerwę w dostawie wody powyżej 12h;
– dokonanie pomiarów geodezyjnych (polowych) z wykonanego włączenia i dostarczenie szkicu geodezyjnego (polowego) do MWiK stanowiących załączniki do karty włączeniowej;
– zgłoszenie w stanie odkrytym nowo wybudowanego przyłącza oraz przeprowadzenie próby szczelności oraz jego płukanie;
– po płukaniu przyłącza pobierana jest próbka wody w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych. Zlecenie oraz dostarczenie wyników badań wody leży po stronie Inwestora i stanowi załączniki do karty włączeniowej.

Do wymaganych parametrów mikrobiologicznych należą:
– liczka bakterii grupy coli w 100 ml badanej próbki
– liczna Enterokoków kałowych w 100 ml badanej próbki
– liczba bakterii E. Coli
– liczba mikroorganizmów w temp. 22+/-2ºC w 68+/-4h

Uwaga MWiK posiada możliwości i kompetencje do wykonania tego rodzaju badań. W celu uzyskania informacji kliknij tutaj (hiperłącze i odnośnik do „Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne”). Ponadto istnieje możliwość zakupu materiałów włączeniowych.

– po otrzymaniu wyników badań oraz szkicu geodezyjnego (polowego) MWiK zamyka kartę przyłączeniową do sieci wodociągowej oraz dokonuje wcinki;
– w tym momencie Inwestor może ubiegać się o montaż wodomierza głównego. W celu uzyskania informacji kliknij tutaj (hiperłącze i odnośnik do „montaż wodomierza”);
– w celu dokonania odbioru końcowego Inwestor przedkłada do MWiK:
– dokumentację techniczną z uzgodnieniem branżowym;
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla przyłączy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie .dwg lub .dxf z domiarami zasuw i treścią mapy;
– protokół z próby szczelności.
– dokonanie odbioru końcowego przez komisję odbiorową powołaną przez Inwestora.

Sposób postępowania w przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej:
– przystąpienie do budowy przyłącza zgodnie z projektem technicznym;

W przypadku kanalizacji tłocznej:

Włączenia dokonują służby MWiK.

Uwaga. Istnieje możliwość zakupu materiałów włączeniowych w MWiK.

– złożenie zlecenia wykonania włączenia wraz z uzgodnionym projektem wykonawczym na druku F-92 „Zlecenie odpłatnej/nieodpłatnej usługi” co najmniej:
– na 1 dzień przed włączeniem na opaskę;
– na 3 dni przed włączeniem na trójnik;
– na 3 dni przed włączeniem na trójnik mogący spowodować przerwę w pracy przepompowni ścieków powyżej 1h;
– dokonanie włączenia przez służby MWiK zgodnie ze zleceniem.

W przypadku kanalizacji tłocznej należy zachować sposób postępowania jak wyżej, a następnie kontynuować sposób postępowania opisany poniżej „W przypadku kanalizacji grawitacyjnej”.

W przypadku kanalizacji grawitacyjnej:

Inwestor dokonuje samodzielnie włączenia.
– dokonanie pomiarów geodezyjnych (polowych) z wykonanego włączenia i dostarczenie szkicu geodezyjnego (polowego) do MWiK;
– zgłoszenie w stanie odkrytym nowo wybudowanego przyłącza;
– w celu dokonania odbioru końcowego Inwestor składa wniosek F-49 „Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego” wraz z następującymi załącznikami:
– dokumentacją techniczną z uzgodnieniem branżowym;
– geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dla przyłączy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie .dwg lub .dxf z treścią mapy;
– dokonanie odbioru końcowego przez komisję odbiorową powołaną przez Inwestora;
– wydanie protokołu odbioru.

Uwaga W przypadku, gdy o dokonanie odbioru końcowego w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od Inwestora do jego reprezentowania przez to biuro.

W przypadku, gdy o dokonanie odbioru końcowego występuje osoba prawna, wszelkiego rodzaju spółki lub wspólnota mieszkaniowa to wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do ich reprezentowania (zgodnie ze stosownymi rejestrami, ewidencjami lub na podstawie pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa). Osoby reprezentujące powinny być również upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.

Szczegółowy opis postępowania wraz z danymi technicznymi zawarto w dokumencie „Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu”.