Wodomierz główny z zasady jest własnością MWiK. W związku z czym wszelkie opłaty dotyczące montażu, eksploatacji, konserwacji i legalizacji wodomierza ponosi MWiK.

Sytuacje, w których Odbiorca płaci za wodomierz:
– w przypadku uszkodzenia wodomierza z winy Odbiorcy (Problemy z wodomierzem);
– w przypadku zlecenia ekspertyzy wodomierza (gdy Odbiorca ma wątpliwości co do prawidłowości jego wskazań) i nie potwierdzenia jego niesprawnością, Odbiorca zostaje obciążony zgodnie z fakturą wystawioną przez Obwodowy Urząd Miar;
– w przypadku montażu podlicznika – wszelkie opłaty leżą po stronie Odbiorcy.

Opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.