W trakcie eksploatacji wodomierza możemy spotkać się z następującymi problemami:

uszkodzenie wewnętrzne wodomierza:
– spowodowane awarią na sieci jest niezależne od Odbiorcy. Zanieczyszczona woda zawierająca np. kamienie przechodząc przez wodomierz może go uszkodzić. W takim przypadku wodomierz wymieniany jest na koszt MWiK.
– spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem go przed mrozem. Zamarznięta wewnątrz wodomierza woda uszkadza go i doprowadza do utraty szczelności. W związku z tym, że obowiązek zabezpieczenia wodomierza przed mrozem leży po stronie Odbiorcy, to on ponosi koszty związane z jego wymianą. Opłata zgodnie z cennikiem.

uszkodzenie zewnętrzne wodomierza
– traktuje się jako uszkodzenie mechaniczne z winy Odbiorcy. W takim wypadku wodomierz wymieniany jest na koszt Odbiorcy. Opłata zgodnie z cennikiem.

W przypadku wątpliwości co do wskazań wodomierza, Odbiorca może zlecić jego ekspertyzę. W tym celu należy złożyć wniosek F-69 „Zlecenie na wykonanie ekspertyzy wodomierza”. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy niesprawność wodomierza nie zostanie potwierdzona, Odbiorca zostanie obciążony zgodnie z fakturą wystawioną przez Obwodowy Urząd Miar.

Jak zabezpieczyć wodomierz przed mrozem?

Wodomierze, które znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych,  klatkach schodowych lub garażach często narażone są na zamarznięcie. Dla prawidłowego działania instalacji, temperatura w tych miejscach nie powinna być niższa niż 4 ºC. Dlatego warto zabezpieczyć te elementy tkaninami, styropianem lub stosować czasowe ich dogrzewania. W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studni,  prosimy o jej odpowiednie zamknięcie i ocieplenie stropu np. styropianem.

Co zrobić gdy  opuszczamy budynek czynny wyłącznie w sezonie?

Należy przede wszystkim zakręcić dopływ wody do budynku, spuścić wodę z instalacji i zabezpieczyć wodomierz w sposób określony powyżej. Wstrzymanie dopływu wody można dokonać poprzez zakręcenie zaworu głównego przy wodomierzu lub zasuwy na sieci wodociągowej. W drugim przypadku zakręcenia dokonuje nasza Spółka na osobne zgłoszenie.