Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza możliwe jest po podłączeniu do sieci wodno-kanalizacyjnej (patrz tutaj).

Sposób postępowania:
– złożenie do MWiK wniosku F-49 „Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wod-kan” wraz z następującymi załącznikami:
– dokumentacją techniczną z uzgodnieniem branżowym;
– geodezyjną inwentaryzacją podwykonawczą dla przyłączy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie .dwg lub .dxf z treścią mapy;
– dokonanie odbioru końcowego przez komisję odbiorową powołaną przez Inwestora;
– wydanie protokołu odbioru.

Po opracowaniu protokołu odbioru pobierana jest opłata przyłączeniowa do sieci, która wynosi odpowiednio:
– woda lub kanalizacja – 59,66 zł netto;
– woda i kanalizacja – 80,78 zł netto.

Szczegółowy opis postępowania wraz z danymi technicznymi zawarto w dokumencie „Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu wyd. IV”.