fe
pl
mwik
ue

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. realizuje projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kołobrzeg”, dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres przedmiotowy Projektu polega na wykonaniu robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz zakupie dwóch pojazdów specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji oraz przeglądów sieci sanitarnej i wodociągowej. Realizację projektu podzielono na niżej wymienione zadania.

zadanie1

Zmiana systemu napowietrzania na obiektach OŚ w Korzyścienku.

Zadanie objęło modernizację jedynie systemu napowietrzania tj. wymianę nieefektywnego systemu grubo pęcherzykowego oraz powierzchniowego na efektywny i energooszczędny system napowietrzania wgłębnego za pomocą dyfuzorów drobno pęcherzykowych.

W wyniku modernizacji zmniejszeniu ulegnie energochłonność oczyszczalni przy zachowaniu wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika tj. Morza Bałtyckiego. Zadanie przyczyni się do m. in.:

  • poprawy efektywności i parametrów pracy oczyszczalni
  • zredukowania zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez znaczne poprawienie efektywności energetycznej urządzeń oczyszczania ścieków związanych z procesem napowietrzania
  • zmniejszenia hałasu – dmuchawy w obudowach dźwiękochłonnych
  • możliwości dostosowywania procesu do składu i ilości ścieków (pełna sterowalność procesu)
  • zmniejszenia zapotrzebowania na flokulanty.

Przebudowa sieci wodociągowej DN400 mm w m. Sianożęty gm. Ustronie Morskie.

Zadanie polegało na przebudowie i wymianie przewodu magistralnego DN355 i DN315 mm oraz przewodu rozdzielczego DN90 mm uzbrojonego w hydranty podziemne oraz DN100 mm wraz z przełączeniami istniejących przewodów wodociągowych. Łączna długość sieci wyniosła ok. 1,2 km.

zadanie2
zadanie3

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Kołobrzegu.

Została wymieniona sieć wodociągowa rozdzielcza PE 160 mm – PE 90 mm, uzbrojona w hydranty nadziemne i podziemne oraz odgałęzienia do granic działek. Łączna długość sieci wynosi 0,68 km.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wolności w Kołobrzegu.

Zostanie wybudowana – wymieniona sieć wodociągowa rozdzielcza PE 160 mm – 110 mm, uzbrojona w hydranty oraz przyłącza do granic działek od fi 40 PE do fi 50PE. Łączna długość sieci wynosi 0,28 km.

Zadania z zakresu wymiany sieci wodociągowej przyczynią się do:

  • poprawy niezawodności infrastruktury wodociągowej, zapewnienie właściwego stanu technicznego
  • zmniejszenia strat wody w wyniku ograniczenia ilości awarii
  • wzrost niezawodności i bezpieczeństwa dostaw wody.
zadanie4
20151230_153437

Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Samochód wyposażony będzie w automatyczny system sterowania odzysku wody, system automatycznej regulacji pracy silnika w zależności od zadanych parametrów pracy pompy ssącej i ciśnieniowej oraz radiowe sterowanie pracą urządzeń.

Zakup kamerowozu z kompletnym zestawem do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.

Samochód w zabudowie furgon do 3,5T. Przedział ładunkowy przedzielony na 2 części: operatorska i część „mokra” – sprzętowa. Zabudowa części operatorskiej – stanowisko pracy pulpit strowniczy, siedziska etc. Zabudowa części mokrej z usadowieniem bębna z kablem inspekcyjnym o dł. min 200 m, wyciągarka elektryczna kamery, reflektor do oświetlania studni i miejsce na agregat przenośny

zadanie6

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rzecznej w Kołobrzegu

Całkowita długość zmodernizowanej sieci wyniosła 661,79 m. Przebudowa sieci wodociągowej miała na celu zwiększenie wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników programowych oraz zmianę jakości wody ,ograniczy ilość awarii wynikających z braków w dostępie do wody pitnej mieszkańców Kołobrzegu, zmniejszy koszty eksploatacyjne sieci i zminimalizuje koszty remontów.

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kądzielno

Całkowita długość zmodernizowanej sieci wyniosła 602,4m. Przebudowa sieci wodociągowej miała na celu zwiększenie wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników programowych oraz zmianę jakości wody, ograniczy ilość awarii wynikających braków w dostępie do wody pitnej mieszkańców Kądzielna, zmniejszy koszty eksploatacyjne sieci i zminimalizuje koszty remontów.

zadanie8
zadanie9

Wykonanie zabudowy pojazdów

Zabudowy są niezbędnym elementem wyposażenia pojazdów przeznaczonych dla całodobowych służb technicznych Spółki, umożliwiającym prawidłową eksploatację sieci (m. in. usuwanie awarii oraz wykonywanie napraw) wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakupiono różne zabudowy w zależności od ich przeznaczenia tj. dla brygad wodociągowych, elektrycznych, mechanicznych, monterskich.

Zakup 4 szt. samochodów specjalnych

Zakupiono samochody marki Peugeot Boxer, z uwagi na fakt, iż będący w posiadaniu Spółki tabor był w bardzo złym stanie technicznym, wymagającym ciągłych bieżących napraw. Nadwozie oraz podwozie były skorodowane z dużymi ubytkami blach, lakierów oraz elementów konstrukcyjnych. Dalsze naprawy lub regeneracja uszkodzonych części była nieopłacalna. W związku z powyższym podjęto decyzję o zakupie nowych samochodów i wyposażenie ich w specjalistyczne zabudowy.

zadanie10

Koszt projektu

Planowany, całkowity koszt projektu wynosi 6.190.634,47 PLN brutto, z czego dofinansowanie to kwota 2.722.876,82 PLN netto co stanowi 85% kwoty 3.203.384,50 PLN wydatków kwalifikowanych.

Całkowity koszt projektu 6.190.634,47 PLN
100.00%
Wydatki kwalifikowane 3.203.384,50 PLN
51.74%
Dofinansowanie 2.722.876,82 PLN
43.98%

Przedmiotowy projekt umożliwi wyposażenie aglomeracji Kołobrzeg w sprawny, zbiorowy system odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę, ponadto przyczyni się również do realizacji celu głównego POIiŚ, którym jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Wykonanie inwestycji przyczyni się bowiem do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, co wpłynie korzystnie na jakość środowiska, jak również ograniczy zagrożenie epidemiologiczno – sanitarne wynikające z ryzyka zanieczyszczenia wody pitnej.

Realizacja przedsięwzięcia pn „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kołobrzeg” wypełniać będzie zapisy KPOŚK bezpośrednio odnoszące się do spełnienia przez Polskę postanowień „Traktatu Akcesyjnego” i realizacji dyrektywy 91/271 EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.