Najczęściej składane reklamacje do MWiK dotyczą:
– pomyłki w odczycie wodomierza, gdy wskazania rzeczywiste różnią się od tych wykazanych na fakturze;
– błędnego rozliczenia na fakturze na skutek wadliwego działania wodomierza głównego.

Należy pamiętać, że reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy z terminowego opłacania faktur. W przypadku uznania reklamacji za zasadną sporządzona zostanie faktura korygująca. Jeśli z wyliczonej korekty wyniknie nadpłata, z zasady przenoszona jest ona na poczet przyszłych płatności. Na wniosek Odbiorcy, MWiK może zwrócić nadpłatę.

MWiK przyjmuje reklamacje w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przedmiotu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz odpowiedź udzielana jest Odbiorcy w terminie 14 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach szczególnie skomplikowanych np. wymagających wydania opinii innych organów.

Reklamacje należy składać na wniosku F-185 „Reklamacja”.