Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi opracowanie informacji związanych z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MWiK. Plan określa w szczególności:
– planowany zakres usług wodno-kanalizacyjnych;
– przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
– przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
– nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
– sposoby finansowania planowanych inwestycji.

 WPI na lata 2018-2020