Na kartach historii Kołobrzegu już w XIII wieku można znaleźć pierwsze wzmianki o istnieniu i eksploatowaniu urządzeń wodociągowych. Wodociąg który drewnianymi rurami ze stawu przy obecnej ulicy Bogusława X przesyłał wodę do otwartych studni w pobliżu obecnego Ratusza, można uznać za początek historii kołobrzeskich wodociągów. Kolejne lata to rozwój nowoczesnej jak na ten okres sieci wodociągowej. W 1884 roku Kołobrzeg otrzymał pierwszą sieć wodociągową gdzie wodę ujmowano z rzeki Parsęty i magazynowano ją w zbiorniku wyrównawczym w wieży ciśnień przy ul. Budowlanej. Z upływem lat woda w rzece stawała się coraz bardziej zanieczyszczona, podejmowane próby jej uzdatniania nie przynosiły spodziewanych rezultatów, czego konsekwencją było podjęcie w 1899 roku decyzji o zaprzestaniu ujmowania wody z Parsęty. By zapewnić dostęp do zdatnej do spożycia wody dla mieszkańców dokonano badań i odwiertów głębinowych w rejonie wsi Rościęcino, a w 1906 roku rozpoczęto eksploatację pierwszych studni głębinowych. Ujmowaną wodę poddawano uzdatnieniu w nowo wybudowanej stacji filtrów otwartych z napowietrzaniem, wodę tą z pomocą pompowni wody uzdatnionej pompowano do sieci wykonanej z żeliwa, która w tym okresie była szybko rozbudowywana. Wraz z rozwojem sieci wodociągowych mając na uwadze ochronę środowiska wystąpiła konieczność oczyszczania ścieków powstających w gospodarstwach domowych. W roku 1908 powstaje w Korzyścienku oczyszczalnia ścieków. Początkowo ścieki były oczyszczane w 8-komorowym osadniku „Kramera” lecz kolejne lata rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i ilość przyłączonych do niej mieszkańców spowodowały konieczność modernizacji oczyszczalni ,i tak w roku 1934 dokonano jej przebudowy aby mogła ona obsługiwać około 4 tysiące mieszkańców. Do oczyszczania ścieków zastosowano wówczas osadnik „Inhoffa”. Oczyszczone ścieki były odprowadzane do morza kolektorem ,którego wylot znajdował ujście 150 m od brzegu. Czas powojenny, to czas wytężonej pracy ówczesnej rzeszy pracowników w celu odbudowy zniszczonego Kołobrzegu i jego infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W swojej powojennej historii kołobrzeskie wodociągi przekształcane były w różne formy organizacyjne. Funkcjonowały jako jeden zakład zajmujący się eksploatacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazowniczych. W kolejnych latach zakład wodociągów odłączono od zakładu gazowniczego, przyłączając je do przedsiębiorstwa zajmującego się melioracją. Po pewnym czasie przyłączono wodociągi do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z dniem 1 stycznia 1956r., Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej  utworzono wyodrębnione „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji”.

W kolejnych latach nazwa firmy zmieniała się w kolejności: Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Jednoosobowa Spółka Gminy Miejskiej Sp. z o. o., „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu. Lata 1956-1992 to ciągły rozwój przedsiębiorstwa, budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja obiektów, unowocześnianie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, tak aby sprostać wymogom szybko rozwijającego się Kołobrzegu ale i także rosnącym wymaganiom ochrony środowiska. W tym okresie uruchomiono ujęcie wód głębinowych w Bogucinie wybudowano nową magistralę wodociągową doprowadzającą wodę do Kołobrzegu. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku po raz kolejny przystąpiono do modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w tym czasie wybudowano i uruchomiono kolejno:
– kolektor odprowadzający oczyszczone ścieki w głąb morza 2200m od brzegu,
– komorę napowietrzania z osadem czynnym która powstała w wyniku przebudowania starego „Inhoffa”,
– osadnik radialny wtórny,
– laguny osadowe,
– część mechaniczna oczyszczalni ścieków,
– nową komorę napowietrzania ścieków,
– stacje wirówek,
co pozwoliło rozwiązać problem gospodarki osadowej.

Wszystko to poprawiło znacznie jakość oczyszczanych ścieków chroniąc kąpieliska i morskie plaże rozwijającego się uzdrowiska jakim jest miasto Kołobrzeg.

Rok 1993 to rok kolejnego przekształcenia przedsiębiorstwa, utworzono Jednoosobową Spółkę Gminy Miejskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Schyłek dwudziestego wieku to nadal dynamiczny rozwój infrastruktury Spółki. W 1996 roku oddano do eksploatacji Stację uzdatniania wody w Bogucinie, czego efektem była radykalna poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom. Rzeczą oczywistą już w tym okresie była potrzeba profesjonalnego monitorowania jej parametrów, ale również parametrów wprowadzanych do morza oczyszczonych ścieków. Nad tym czuwało i czuwa do dziś powołane już 35 lat temu laboratorium posiadające kompetentny personel, nowoczesną bazę i potrzebne akredytacje.

Podążając za dynamicznym rozwojem gminy i miasta Kołobrzeg wodociągi oddawały do użytku nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne ale najważniejsze jednak było jeszcze przed nami.

Na przełomie 2005 i 2006 roku w wyniku kolejnych przekształceń własnościowych utworzono „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu, której to udziałowcami stały się wszystkie gminy powiatu kołobrzeskiego i gmina Sławoborze powiat świdwiński.

U podstaw utworzenia takiej Spółki leżała realizacja jednego z największych w Polsce projektów finansowanych z funduszy unijnych – „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Dzięki zaangażowaniu w budowę przyszłości spółki byłych i obecnych pracowników w dniu dzisiejszym jesteśmy dynamiczne rozwijającym się przedsiębiorstwem zarządzającym infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną na obszarze około 914 km² powierzchni i obsługującym 81.273 stałych mieszkańców powiatu kołobrzeskiego i gminy Sławoborze. W swoim zarządzie posiadamy około 750 różnego rodzaju obiektów infrastruktury i około 1900 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez, którą dostarczamy rocznie ponad pięć milionów sto tysięcy m³ wody i odprowadzonych tyle samo ścieków. Mając dobrze wyszkoloną kadrę kierowniczą, wysoko wykwalifikowanych pracowników znających swój fach, śmiało patrzymy w przyszłość rozwijając Spółkę zgodnie z przyjętą przez wspólników strategią i sformułowaną misją oraz wizją Spółki, które brzmią:

Misją spółki jest zdrowie publiczne i satysfakcja odbiorców usług realizowane poprzez niezawodną dostawę czystej, zdrowej o najwyższych parametrach jakościowych wody oraz niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków w celu zapewnienia czystego i zdrowego środowiska naturalnego. Wizją Spółki jest osiągnięcie najwyższych światowych standardów eksploatacyjnych i statusu firmy profesjonalnej, przyjaznej odbiorcom, dostawcom i środowisku poprzez efektywne zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej, rozumiane jako realizacja jakości i niezawodności usług przy zachowaniu dbałości o akceptowalne społecznie transparentne działania.