Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiot działalności:
36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
49.39.Z – pozostały transport lądowy, pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
77.32.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
35.11 – wytwarzanie energii elektrycznej
35.12 – przesyłanie energii elektrycznej
35.13 – dystrybucja energii elektrycznej
35.14 – handel energią elektryczną

Tryb działania Spółki:
Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z zezwoleniami udzielonymi przez; Prezydenta Miasta Kołobrzegu, Wójtów Gmin: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie i w oparciu o obowiązujące przepisy, tj:

 • ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236),
 • ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz.1030 późn. zm.),
 • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
 • ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330),
 • inne przepisy powszechnie obowiązujące,
 • akt założycielski z dnia 24.11.1993 r. z późn. zm,
 • zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu Decyzją nr 1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 roku,
 • zezwolenie wydane przez Starostę Kołobrzeskiego decyzją z dnia 25.06.2014 r. znak OŚ.6233.00012.2014,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Dygowo decyzją z dnia 15.07.2005 r. znak GK-7630/31/05,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Gościno decyzją z dnia 14.07.2005 r. znak OŚD-621/01/05,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Kołobrzeg decyzją z dnia 15.07.2005 r. znak GKI-7050/2/05,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Rymań decyzją z dnia 21.07.2005 r. znak BD 7033/1/2005,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Siemyśl decyzją z dnia 01.07.2015 r. znak ITR.IV.7021.13.2015,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Sławoborze decyzją z dnia 12.07.2005 r. znak BID 7033/1/2005,
 • zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Ustronie Morskie decyzją z dnia 01.07.2005 r. znak IKO 7031/9/2005,
 • porozumienie międzygminne z dnia 18 października 2010 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Gminą Kołobrzeg,