fe
pl
mwik
ue

W dniu 24 listopada 2017r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę, a Spółką „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Hryciów na dofinansowanie  projektu pn.:

„Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w aglomeracji Kołobrzeg”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.
Całkowity koszt projektu wynosi 43 088 637,52 PLN,  kwota wydatków kwalifikowalnych: 26 292 349,89 PLN, dofinansowanie z Funduszu Spójności: 22 292 349,80 PLN.

Efekt rzeczowy projektu to:

  • modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych: 1 szt.
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 2,04 km;
  • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: 2,71 km;
  • budowa sieci wodociągowej: 0,68 km;
  • przebudowa sieci wodociągowej: 5,05 km;
DEK_5766-(002)
DEK_5814-(002)
1

Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

W ramach zadania rozbudowane zostały  następujące instalacje obiektów gospodarki osadowej: stabilizacja beztlenowa, biogaz, stabilizacja osadu odwodnionego wapnem reaktywnym. Dostosowany został również system monitoringu i sterowania na potrzeby zmodernizowanych instalacji (AKPiA).

Stacjonarny i mobilny system GIS bez podkładów mapowych

Budowa systemu zarządzania infrastrukturą techniczną GIS wraz  z modelowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  strefowaniem i kontrolą sieci wodociągowej , zarządzaniem ciśnieniem na sieci na obszarze aglomeracji Kołobrzeg. System będzie wspomagał zarządzanie takimi obszrami działalności Spółki jak: zarządzanie majątkiem, planowanie i analizy, prace w terenie, wiedzę operacyjną nt bierżacego stanu i pracy sieci jak i urządzeń oraz dostarczanie informacji dla udziałowców i użytkowników.

2
3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gnieźnieńskiej w Kołobrzegu

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami PVCØ160-200 oraz rurociąg tłoczny PEØ90 o długości łączej 670 m.Wybudowano kompletną przepompownię ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i monitoringiem GPRS.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Akacjowej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową PEØ90-40 oraz sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200-160. Łączna długość sieci kanalizacyjnej  wynosi 600m oraz wodociągowej 360m.

4
5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy  Krasickiego w Dźwirzynie

W ramach zadania wybudowano kompletną przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i monitoringiem GPRS oraz sieć  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø160-200 oraz sieć kanalizacji  tłocznej PE Ø63 .Długość łączna sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła  600m.

Budowa przepompowni ścieków PVI w Kołobrzegu

W ramach zadania wykonano przepompownię ścieków suchą EDP rozwiązującą problemy uciążliwości zapachowej . Przepompownia ścieków jest kompletną, w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, wykonaną na bazie pomp zatapianych ze zbiornikiem retencyjnym, komorą pomiarowa, szafą zasilającą- sterowniczą, placem utwardzonym i ogrodzeniem. W ramach zadania dokonano rozbiórki pompowni ślimakowej. Wykonano kanał kanalizacji ściekowej PVC Ø500 o długości 5m oraz rurociąg tłoczny PEØ250 o długości 2m.

6
7

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn 500 400 w Ustroniu Morskim

Całkowita długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła 1440 m. Wykonano renowację kanału Ø 500/400 wraz ze studniami rewizyjnymi  w technice bezwykopowej technologią utwardzalnych powłok żywicznych. Przebudowa sieci kanalizacyjnej miała na celu ograniczyć ilość awarii i zmniejszyć koszty eksploatacyjne sieci i zminimalizować dotychczasowe koszty remontów.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dn 400 300 w Sianożęty

Całkowita długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła 910 m. Wykonano renowację kanału Ø 400/300 wraz ze studniami rewizyjnymi  w technice bezwykopowej technologią utwardzalnych powłok żywicznych. Przebudowa sieci kanalizacyjnej miała na celu ograniczyć ilość awarii i zmniejszyć koszty eksploatacyjne sieci i zminimalizować dotychczasowe koszty remontów.

8
9

Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Dźwirzynie

W ramach przebudowy przepompowni ścieków w Dźwirzynie  zmodernizowano studnię pompowni poprzez jej doszczelnienie, wymieniono pompy zatapialne oraz ciągi technologiczne z armaturą, zamontowano nowe konstrukcje wsporcze pod podesty,  wentylację, przepływomierz oraz nowa szafę sterownicza wraz z monitoringiem GPRS. Ponadto wykonano nowy odcinek przewodu tworzący bay-pass pomiędzy studnią wlotową a rurociągiem tłocznym PE200. Długość przebudowanego rurociągu wyniosła  20m.

Zakup samochodu ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej

Pojazd przeznaczony będzie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kołobrzeg. Podstawowe zadania pojazdu to: udrażnianie, czyszczenie kanałów sanitarnych, studni, syfonów, zbiorników i komór przepompowni, odpompowywanie wody z wykopów podczas awarii, także w warunkach zimowych, przewożenie osadu o znacznej zawartości piasku i tłuszczy z miejsca prac do miejsca składowania odpadu. Dnia 07.05.2018 r. firma KEDEK GmbH dostarczyła pojazd do siedziby Beneficjenta, gdzie dnia 10.05.2018 r. został ostatecznie odebrany bez uwag, przez Komisję Zamawiającego.

Zakup samochodu do 3,5 tony z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia przepompowni i sieci

Pojazd przeznaczony będzie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kołobrzeg w sczególności udrażniania sieci i przyłączy kanalizacyjnych, czyszczenia kanałów sanitarnych, studni kanalizacyjnych, zbiorników i przydomowych przepompowni, także w warunkach zimowych, przewożenia osadu i tłuszczy z miejsca prac do miejsc składowania odpadu. Dnia 02.04.2018 r. podpisano umowę na dostawę pojazdu z firmą RAFNAR Sp. z o. o. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2019 r.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Słowiczej, Głogowej, Bzów, Uroczej w Kołobrzegu

Zadania z zakresu przebudowy sieci wodociągowej przyczyniają się do poprawy niezawodności infrastruktury wodociągowej,zmniejszenia strat wody w wyniku ograniczenia ilości awarii, wzrost niezawodności i bezpieczeństwa dostaw wody. W ramach zadania  przebudowano sieć wodociągową z przyłączami o średnicy PE Ø110. Długość przebudowanej sieci wyniosła  1130 m.

10
11

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy  Zbowidowców, Kapitańskiej, Marynarskiej, Marynarskiej, Bosmańskiej w Kołobrzegu

Całkowita długość zmodernizowanej sieci PEØ110-32 wraz z przyłączami wyniosła 650m.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wczasowej, Świerkowej, Sosnowej, Klonowej, Jodłowej, Różanej, Wierzbowej, Wylotowej w m.Kołobrzegu

W ramach zadania  przebudowano sieć wodociągowa wraz z przyłączami o średnicy PEØ110-32. Długość całkowita przebudowanej sieci wyniosła 2590m.

12
13

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Radomskiej w Kołobrzegu

W ramach zadania  przebudowano sieć wodociągową PEØ90-32 wraz z przyłączami. Całkowita długość sieci wyniosła 190m.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy  Korzeniowskiego i Rafińskiego

W ramach zadania  przebudowano sieć wodociągową z przyłączami o średnicy PEØ110-40. Długość całkowita sieci wyniosła  680m.

14
15

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej

Wykonano przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami o średnicy ØPE90-40. Długość sieci wyniosła 330m.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drzonowo

W ramach zadania wykonano przebudowę sieci kanalizacji ściekowej PVC Ø160. Długość łączna przebudowanej sieci wyniosła  360m.

16

Przedmiotowy projekt umożliwi wyposażenie aglomeracji Kołobrzeg w sprawny, zbiorowy system odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zaopatrzenia w wodę.

Projekt ma na celu poprawie wskaźnika skanalizowania poprzez podłączenie nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. Powstała  w wyniku inwestycji nowa infrastruktura zapewni bezawaryjną dostawę wody i odbiór ścieków. Zrealizowanie przedmiotowych inwestycji pozwoli na usprawnienie funkcjonowania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Inwestycje dotyczące rozbudowy gospodarki osadowej na oczyszczalni będą miały wpływ z punktu widzenia środowiska z powodu możliwości wykorzystania osadów  oraz produkcji energii i zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Przedmiotowy projekt wpisuje się w realizację strategii Europa 2020 w szczególności postulat dotyczący zrównoważonego rozwoju – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Realizacja przedsięwzięcia pn „Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w aglomeracji Kołobrzeg” wypełniać będzie zapisy KPOŚK bezpośrednio odnoszące się do spełnienia przez Polskę postanowień „Traktatu Akcesyjnego” i realizacji dyrektywy 91/271 EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Zgłaszanie nieprawidłowości.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Więcej informacji można zasięgnąć na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.