„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu informują, że w związku z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, o odmowie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, dotychczasowe taryfy określające stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, pozostają bez zmian. 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie objętym działalnością MWiK:

Taryfy obowiązujące w okresie od 01.01.2020 r.

Opłaty za wodę i ścieki określane są w taryfach czyli publicznie ogłoszonym zestawieniu cen. Taryfy zatwierdzane są przez rady gmin. MWiK określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów. Ponadto ceny opłat podlegają zróżnicowaniu dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców.

Taryfowe grupy Odbiorców to podział uwzględniający sposób korzystania z urządzeń wod-kan oraz zróżnicowania kosztów eksploatacyjnych i modernizacyjnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzanie ścieków tj.: nakłady na oczyszczanie ścieków oraz różnica w opłacie za korzystanie z wód w zależności od ich przeznaczenia.

W MWiK dokonano podziału odbiorców usług na 3 grupy taryfowe tj.:
– gospodarstwa domowe,
– jednostki produkcyjne,
– pozostali odbiorcy.

  1. Gospodarstwa domowe – grupa Odbiorców, która pobiera wodę w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych. Do tej grupy zaliczają się właściciele domków jednorodzinnych, właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
  2. Jednostki produkcyjne – grupa Odbiorców, która prowadzi działalność gospodarczą, a woda wykorzystywana jest do celów produkcyjnych i technologicznych lub jest w kontakcie z żywnością. Do tej grupy zalicza się takie branże jak: budownictwo, rolnictwo, transport, farmacja, handel w tym gastronomia, przetwórnie ryb, owoców i warzyw.
  3. Pozostali Odbiorcy – grupa Odbiorców prowadzących działalność związaną z działalnością usługową tj. warsztaty samochodowe, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, pralnie, działalność turystyczno – rekreacyjną, służba zdrowia, szkolnictwo, jednostki sfery budżetowej itp. Ponadto do tej grupy Odbiorców zalicza się Odbiorców pobierających wodę do podlewania ogródków przydomowych, ogródków działkowych, ferm, pobraną ze zdrojów ulicznych, publicznych studzien, na cele przeciwpożarowe itp.

Sposób porządkowania Odbiorców do poszczególnych grup taryfowych w zakresie odprowadzania ścieków jest tożsama jak w zakresie dostaw wody.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie objętym działalnością MWiK:

Miasto i Gmina Kołobrzeg
Gmina i Miasto Gościno

Gmina Dygowo

Gmina Rymań

Gmina Siemyśl

Gmina Ustronie Morskie

Gmina Sławoborze

Opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Kontrola wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych przeprowadzana jest zgodnie z przepisami u przedsiębiorców będących ich dostawcami. Regulacje związane z przeprowadzaniem kontroli stanowią załącznik do zawartych umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.