Dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków zawartej między MWiK a Odbiorcą usług.

MWiK zawiera umowę  o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą:
–  która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
–  której nieruchomość zastała przyłączona do sieci i,
– która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcia umowy.

W przypadku budynków wielolokalowych MWiK zawiera umowę z ich właścicielem lub zarządcą.

Zawieranie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków ma miejsce:
– po zakończeniu karty włączeniowej w przypadku nowych włączeń do sieci (patrz KROK 3 „Jak się podłączyć do sieci wod-kan”);
– w przypadku kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomości posiadającej przyłącze. Po zawarciu umowy kupna/sprzedaży/wynajmu należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy pomiędzy stronami umowy, który będzie zawierał stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości. Na podstawie tego dokumentu do podanego stanu zostanie obciążony dotychczasowy właściciel, natomiast od stanu wykazanego w protokole obciążony zostanie nowy właściciel/ wynajmujący.

Sposób postępowania:
– złożenie wniosku F-67 „Wniosek o zawarcie umowy” wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
– w przypadku osób fizycznych: akt notarialny nieruchomości i dowód tożsamości;
– w przypadku osób prawnych: akt notarialny nieruchomości, dowód tożsamości, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, oświadczenie o wystawianiu faktur przez MWiK bez podpisu;
– ponadto w przypadku kupna/sprzedaży/wynajmu należy dodatkowo złożyć protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa powyżej oraz umowę kupna/sprzedaży/wynajmu.

Umowa zostanie opracowana niezwłocznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku. Za opracowanie umowy nie jest pobierana opłata.