MWiK praktykuje odpłatne przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej, które są już włączone do sieci należących do MWiK oraz sieci, których budowa jest planowana. O wszczęcie procedury wykupu może wnioskować osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości zwana Inwestorem.

Zasady przyjmowania sieci wodno-kanalizacyjnej, które mają zostać wybudowane

W sytuacji, gdy przyłączenie nieruchomości do sieci MWiK nie jest możliwe, gdyż wymaga uprzedniego jej wybudowania, a budowa tych sieci nie jest przewidziana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, MWiK wraz z Inwestorem mogą zawrzeć umowę przedwstępną w sprawie określenia warunków budowy i odpłatnego przekazania urządzeń oraz przyłączenia nieruchomości do sieci. W tym celu Inwestor powinien złożyć wniosek F-141 „Wniosek o podpisanie umowy przedwstępnej”.

Ponadto, jeśli sieć nie jest ujęta w WPI, Inwestor może:
– złożyć wniosek o jej ujęcie w WPI, oraz
– wystąpić o wydanie warunków technicznych umożliwiających mu projektowanie i realizację sieci wodno-kanalizacyjnej ze środków własnych na podstawie umowy przedwstępnej. W tym celu należy złożyć wniosek F-140 „Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę sieci wod-kan”.

Po złożeniu wniosku o ujęcie sieci w WPI, MWiK dokonuje analizy efektywności ekonomicznej inwestycji i po wyrażeniu zgody przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wpisaniu inwestycji do WPI może umożliwić rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i określić warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Po wybudowaniu sieci zgodnie z warunkami określonymi w umowie przedwstępnej, MWiK i Inwestor podpisują umowę ostateczną o odpłatne przekazanie sieci.

Podstawę rozliczenia stanowi zweryfikowany przez MWiK kosztorys powykonawczy dostarczony przez Inwestora.

Wybudowane sieci przekazywane są protokołem przejęcia MWiK za odpłatnością określoną w umowie ostatecznej.

Schemat 1. Zasady odpłatnego przekazania sieci wodociągowych lub/i kanalizacji sanitarnej, które mają zostać wybudowane

 

Zasady przejmowania istniejących sieci wod-kan

W celu odpłatnego przekazania MWiK istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych inicjuje Inwestor składając wniosek F-141 „Wniosek o podpisanie umowy przedwstępnej”.

Jeżeli urządzenie stanowi współwłasność kilku Inwestorów, składają oni jeden wniosek, do którego załączają pełnomocnictwo wskazujące osobę, która będzie ich reprezentować w postępowaniu i zawrze w ich imieniu umowę ostateczną odpłatnego przejęcia. W takim przypadku wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele lub pełnomocnik.

Schemat 2. Zasady odpłatnego przekazania istniejących sieci wodociągowych lub/i kanalizacji sanitarnej