KROK 1KROK 2KROK 3

Pozyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza.

Pozyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej stanowi podstawę do wykonania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego. O wydanie warunków może wystąpić jedynie osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Określenie warunków technicznych konieczne jest w przypadku:
– budowy nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do istniejącego lub projektowanego obiektu;
– rozbudowy istniejącego obiektu;
– uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu.

Sposób postępowania:
– złożenie wniosku F-65 „Wniosek o wydanie warunków technicznych” wraz z załącznikami (wersja edytowalna wniosku)

Warunki techniczne zostaną opracowane w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku. Za opracowanie warunków technicznych nie jest pobierana opłata.

Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie należy wykonać i złożyć do MWiK projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego w celu jego uzgodnienia. Po upływie tego terminu należy zwrócić się do MWiK z wnioskiem o aktualizację wydanych warunków technicznych. Sposób postępowania podano niżej.

Uwaga W przypadku, gdy o wydanie warunków technicznych w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od Inwestora do jego reprezentowania przez to biuro.

W przypadku, gdy o wydanie warunków występuje osoba prawna, wszelkiego rodzaju spółki lub wspólnota mieszkaniowa to wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do ich reprezentowania (zgodnie ze stosownymi rejestrami, ewidencjami lub na podstawie pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa). Osoby reprezentujące powinny być również upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.

Zmiana/aktualizacja wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

O zmianę/aktualizację wydanych warunków technicznych należy wystąpić, gdy:
– nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości;
– nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości;
– nastąpiła zmiana zapotrzebowania na wodę lub zmiana odprowadzanych ścieków;
– upłynął termin ważności wydanych warunków technicznych (2 lata od wydania) i inne.

Sposób postępowania:
– złożenie wniosku F-139 „Wniosek o zmianę/aktualizację wydanych warunków technicznych” wraz z załącznikami.

Zaktualizowane warunki techniczne zostaną opracowane w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku. Za opracowanie nowych warunków technicznych nie jest pobierana opłata.

Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie należy wykonać i złożyć do MWiK projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego w celu jego uzgodnienia. Po upływie tego terminu należy zwrócić się do MWiK z wnioskiem o aktualizację wydanych warunków technicznych. Sposób postępowania podano niżej.

Uwaga W przypadku, gdy o zmianę/aktualizację wydanych warunków technicznych w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od Inwestora do jego reprezentowania przez to biuro.

W przypadku, gdy o wydanie warunków występuje osoba prawna, wszelkiego rodzaju spółki lub wspólnota mieszkaniowa to wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do ich reprezentowania (zgodnie ze stosownymi rejestrami, ewidencjami lub na podstawie pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa). Osoby reprezentujące powinny być również upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.

Szczegółowy opis postępowania wraz z danymi technicznymi zawarto w dokumencie „Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu wyd. XIII”

Uzgodnienie branżowe projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Uzgodnienia branżowego projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego dokonuje się w celu potwierdzenia:
– zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi;
– zgodności projektu z przepisami (w tym techniczno-budowlanymi);
– zgodności zawartych w projekcie rozwiązań projektowych z wymaganiami MWiK i praktyką inżynieryjną.

Sposób postępowania:
– złożenie wniosku o uzgodnienie branżowe projektu;

Uzgodnienie branżowe projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego zostanie opracowane w terminie 14 dni. Za opracowanie uzgodnienia branżowego pobierana opłata zgodna z obowiązującym cennikiem (hiperłącze).

Termin ważności uzgodnień branżowych wynosi 2 lata od daty wydania.

Uwaga W przypadku, gdy o uzgodnienie branżowe w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od Inwestora do jego reprezentowania przez to biuro.

W przypadku, gdy o uzgodnienie branżowe występuje osoba prawna, wszelkiego rodzaju spółki lub wspólnota mieszkaniowa to wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do ich reprezentowania (zgodnie ze stosownymi rejestrami, ewidencjami lub na podstawie pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa). Osoby reprezentujące powinny być również upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.

Włączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej

Wykonanie budowy przyłącza leży w gestii Inwestora, który może to zlecić Wykonawcy. Włączenia do sieci wodociągowej dokonuje wyłącznie MWiK na pisemne zlecenie Inwestora.

Sposób postępowania w przypadku budowy przyłącza wodociągowego:
– przystąpienie do budowy przyłącza;
– złożenie zlecenia wykonania włączenia wraz z uzgodnionym projektem wykonawczym na druku F-92 „Zlecenie odpłatnej/ nieodpłatnej usługi” co najmniej:
– na 1 dzień przed włączeniem na opaskę;
– na 3 dni przed włączeniem na trójnik;
– na 7 dni przed włączeniem na trójnik mogący spowodować przerwę w dostawie wody powyżej 12h;
– dokonanie pomiarów geodezyjnych (polowych) z wykonanego włączenia i dostarczenie szkicu geodezyjnego (polowego) do MWiK stanowiących załączniki do karty włączeniowej;
– zgłoszenie w stanie odkrytym nowo wybudowanego przyłącza oraz przeprowadzenie próby szczelności oraz jego płukanie;
– po płukaniu przyłącza pobierana jest próbka wody w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych. Zlecenie oraz dostarczenie wyników badań wody leży po stronie Inwestora i stanowi załączniki do karty włączeniowej.

Do wymaganych parametrów mikrobiologicznych należą:
– liczka bakterii grupy coli w 100 ml badanej próbki
– liczna Enterokoków kałowych w 100 ml badanej próbki
– liczba bakterii E. Coli
– liczba mikroorganizmów w temp. 22+/-2ºC w 68+/-4h

Uwaga MWiK posiada możliwości i kompetencje do wykonania tego rodzaju badań. W celu uzyskania informacji kliknij tutaj (hiperłącze i odnośnik do „Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne”). Ponadto istnieje możliwość zakupu materiałów włączeniowych.

– po otrzymaniu wyników badań oraz szkicu geodezyjnego (polowego) MWiK zamyka kartę przyłączeniową do sieci wodociągowej oraz dokonuje wcinki;
– w tym momencie Inwestor może ubiegać się o montaż wodomierza głównego. W celu uzyskania informacji kliknij tutaj (hiperłącze i odnośnik do „montaż wodomierza”);
– w celu dokonania odbioru końcowego Inwestor przedkłada do MWiK:
– dokumentację techniczną z uzgodnieniem branżowym;
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla przyłączy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie .dwg lub .dxf z domiarami zasuw i treścią mapy;
– protokół z próby szczelności.
– dokonanie odbioru końcowego przez komisję odbiorową powołaną przez Inwestora.

Sposób postępowania w przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej:
– przystąpienie do budowy przyłącza zgodnie z projektem technicznym;

W przypadku kanalizacji tłocznej:

Włączenia dokonują służby MWiK.

Uwaga. Istnieje możliwość zakupu materiałów włączeniowych w MWiK.

– złożenie zlecenia wykonania włączenia wraz z uzgodnionym projektem wykonawczym na druku F-92 „Zlecenie odpłatnej/nieodpłatnej usługi” co najmniej:
– na 1 dzień przed włączeniem na opaskę;
– na 3 dni przed włączeniem na trójnik;
– na 3 dni przed włączeniem na trójnik mogący spowodować przerwę w pracy przepompowni ścieków powyżej 1h;
– dokonanie włączenia przez służby MWiK zgodnie ze zleceniem.

W przypadku kanalizacji tłocznej należy zachować sposób postępowania jak wyżej, a następnie kontynuować sposób postępowania opisany poniżej „W przypadku kanalizacji grawitacyjnej”.

W przypadku kanalizacji grawitacyjnej:

Inwestor dokonuje samodzielnie włączenia.
– dokonanie pomiarów geodezyjnych (polowych) z wykonanego włączenia i dostarczenie szkicu geodezyjnego (polowego) do MWiK;
– zgłoszenie w stanie odkrytym nowo wybudowanego przyłącza;
– w celu dokonania odbioru końcowego Inwestor składa wniosek F-49 „Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego” wraz z następującymi załącznikami:
– dokumentacją techniczną z uzgodnieniem branżowym;
– geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dla przyłączy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie .dwg lub .dxf z treścią mapy;
– dokonanie odbioru końcowego przez komisję odbiorową powołaną przez Inwestora;
– wydanie protokołu odbioru.

Uwaga W przypadku, gdy o dokonanie odbioru końcowego w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od Inwestora do jego reprezentowania przez to biuro.

W przypadku, gdy o dokonanie odbioru końcowego występuje osoba prawna, wszelkiego rodzaju spółki lub wspólnota mieszkaniowa to wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do ich reprezentowania (zgodnie ze stosownymi rejestrami, ewidencjami lub na podstawie pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa). Osoby reprezentujące powinny być również upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.

Szczegółowy opis postępowania wraz z danymi technicznymi zawarto w dokumencie „Warunki techniczne projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu wyd. III”.